Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

ftmo
9168 4264 500
W[Y]DECH neon w Łodzi
Reposted fromikari ikari viakomplikacja komplikacja
ftmo
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamessinhead messinhead

October 05 2019

ftmo
ftmo

September 15 2019

ftmo
6836 f4d5 500
Reposted fromdatfeel datfeel viamessinhead messinhead

August 25 2019

ftmo
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaPoranny Poranny
4668 5884
ftmo
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny
ftmo
8007 6d56 500
trainspotting.
Reposted fromPoranny Poranny
ftmo
8369 ed5a
Audrey Tautou
Reposted fromsilarek silarek viaPoranny Poranny
ftmo
9845 e8e2 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaPoranny Poranny
ftmo
9820 1c9a 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaPoranny Poranny
ftmo
9819 9f95 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaPoranny Poranny
ftmo
Reposted fromPoranny Poranny
ftmo
2811 8670
Reposted fromsoftboi softboi viaPoranny Poranny
ftmo
5378 7060 500
Home security 

August 24 2019

ftmo
0952 abdd 500
Reposted fromhare hare viaPoranny Poranny
ftmo
Reposted fromDennkost Dennkost viaPoranny Poranny
ftmo
Ja wierzę, że miłość jest performatywna, czyli de facto nieważne jest, co mówimy, nieważne jest nawet, co myślimy. Ważne jest, co robimy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaPoranny Poranny
ftmo
6988 d42e 500
Reposted fromcontigo contigo viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl