Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

ftmo
ftmo
ftmo
Będę chlać, aż wszystko jebnie i niech już jebnie,
To jest mi nie potrzebne, skończę sam będzie pięknie.
— Miuosh - Nie mamy skrzydeł
ftmo
wiecznie jesteś zmęczona tylko byś spała i leżała w łóżku, wstajesz i już jesteś zmęczona..
ftmo
ftmo
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

ftmo
ftmo
ftmo
Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
— Nicholas Sparks
ftmo
ftmo
Zasypianie razem- bardziej intymne niż seks.
ftmo
ftmo
ftmo
                                       Są historie, po których
                                 zmieniamy sie bezpowrotnie.
ftmo
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
ftmo
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
ftmo
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl