Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2019

ftmo
9845 e8e2 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaPoranny Poranny
ftmo
9820 1c9a 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaPoranny Poranny
ftmo
9819 9f95 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaPoranny Poranny
ftmo
Reposted fromPoranny Poranny
ftmo
2811 8670
Reposted fromsoftboi softboi viaPoranny Poranny
ftmo
5378 7060 500
Home security 

August 24 2019

ftmo
0952 abdd 500
Reposted fromhare hare viaPoranny Poranny
ftmo
Reposted fromDennkost Dennkost viaPoranny Poranny
ftmo
Ja wierzę, że miłość jest performatywna, czyli de facto nieważne jest, co mówimy, nieważne jest nawet, co myślimy. Ważne jest, co robimy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaPoranny Poranny
ftmo
6988 d42e 500
Reposted fromcontigo contigo viagdziejestola gdziejestola
ftmo
6085 83ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ftmo
6089 4976
Reposted fromEtnigos Etnigos
ftmo
3471 accd 500
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
ftmo
6247 8069 500
Reposted fromslodziak slodziak viagdziejestola gdziejestola

August 21 2019

ftmo
ftmo
„Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną,
Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem:
Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano
Dwie drogi; pojechałem tą mniej uczęszczaną –
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem.”*

— * Robert Frost —„Droga nie wybrana” (tłum. St. Barańczak)
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplujacajadem plujacajadem
ftmo
2811 8670
Reposted fromsoftboi softboi viaultrafioletowa ultrafioletowa
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaultrafioletowa ultrafioletowa
ftmo
0036 a5ef
ftmo
2429 226b
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl